Vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó ... được quy định như sau. An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm được quy định như sau. An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chế biến thực phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó Vi phạm quy định về sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chế biến thực phẩm được quy định như sau. An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó  Vi phạm quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm được quy định như sau. An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về sử dụng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó  Vi phạm quy định về sử dụng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quy định như sau. An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 q uy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được quy định như sau. An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 q uy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. được quy định như sau. An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thủy sản

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 q uy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thủy sản được quy định như sau: An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tươi sống sử dụng làm thực phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 q uy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tươi sống sử dụng làm thực phẩm được quy định như sau: An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 q uy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật được quy định như sau: An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến không bao gói sẵn và bao gói sẵn đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 q uy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến không bao gói sẵn và bao gói sẵn đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ được quy định như sau: An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể; bếp ăn, nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống của khách sạn

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 q uy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó  Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể; bếp ăn, nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống của khách sạn được quy định như sau: An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 q uy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố được quy định như sau: An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm chiếu xạ

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 q uy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm chiếu xạ được quy định như sau: An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 q uy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định như sau: An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 q uy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu được quy định như sau: An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về tự công bố sản phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 q uy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó Vi phạm quy định về tự công bố sản phẩm được quy định như sau: An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng

Vi phạm quy định về đăng ký bản công bố sản phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 q uy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến An toàn thực phẩm và công bố thực phẩm. Trong đó Vi phạm quy định về đăng ký bản công bố sản phẩm được quy định như sau: An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và công bố thực phẩm tại Đà Nẵng


AN TOÀN THỰC PHẨM

Dịch vụ AN TOÀN THỰC PHẨM
Đăng ký ATTP tại Đà Nẵng
Đăng ký ATTP tại HỒ CHÍ MINH
Đăng ký ATTP tại Huế
Đăng ký ATTP tại Quảng Nam
Đăng ký ATTP tại Hội An

CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Tự CÔNG BỐ THỰC PHẨM thường
Đăng ký CÔNG BỐ THỰC PHẨM
Công bố thực phẩm CHỨC NĂNG
Công bố thực phẩm SỨC KHỎE
Công bố thực phẩm NHẬP KHẨU
Công bố bao bì đựng THỰC PHẨM