Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp của người thành lập doanh nghiệp

Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9 năm 2015, Chính phủ quy định Về đăng ký doanh nghiệp, trong đó nói rõ một số thủ tục đăng ký kinh doanh và làm rõ hơn vê Luật doanh nghiệp 2014.

Xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9 năm 2015, Chính phủ quy định Về đăng ký doanh nghiệp, trong đó nói rõ một số thủ tục đăng ký kinh doanh và làm rõ hơn vê Luật doanh nghiệp 2014.

Số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9 năm 2015, Chính phủ quy định Về đăng ký doanh nghiệp, trong đó nói rõ một số thủ tục đăng ký kinh doanh và làm rõ hơn vê Luật doanh nghiệp 2014.

Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:

Quy định chung về cổ phần công ty

Cổ phần là gì? Cổ Phần được quy định như thế nào? Theo Luật Doanh Nghiệp 2014, quy định...

Điều khoản chuyển tiếp

Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9 năm 2015, Chính phủ quy định Về đăng ký doanh nghiệp, trong đó nói rõ một số thủ tục đăng ký kinh doanh và làm rõ hơn vê Luật doanh nghiệp 2014.

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Theo Luật Đầu tư 2014 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Loạt bài này giới thiệu lần lượt các điều khoản có trong luật.

Mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa điểm kinh doanh

Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9 năm 2015, Chính phủ quy định Về đăng ký doanh nghiệp, trong đó nói rõ một số thủ tục đăng ký kinh doanh và làm rõ hơn vê Luật doanh nghiệp 2014.

Thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cần những thủ tục......

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9 năm 2015, Chính phủ quy định Về đăng ký doanh nghiệp, trong đó nói rõ một số thủ tục đăng ký kinh doanh và làm rõ hơn vê Luật doanh nghiệp 2014.

Ghi ngành, nghề kinh doanh

Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9 năm 2015, Chính phủ quy định Về đăng ký doanh nghiệp, trong đó nói rõ một số thủ tục đăng ký kinh doanh và làm rõ hơn vê Luật doanh nghiệp 2014.

Quyền và nghĩa vụ của các loại cổ đông trong Công Ty Cổ Phần

Công ty Cổ phần có các loại cổ đông gì? Quyền và nghĩa vụ của từng loại cổ đông đó như thế nào?.....Theo Luật Doanh Nghiệp 2014 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, Cổ phần công ty được quy định như sau:

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9 năm 2015, Chính phủ quy định Về đăng ký doanh nghiệp, trong đó nói rõ một số thủ tục đăng ký kinh doanh và làm rõ hơn vê Luật doanh nghiệp 2014.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo Luật Đầu tư 2014 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Loạt bài này giới thiệu lần lượt các điều khoản có trong luật.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9 năm 2015, Chính phủ quy định Về đăng ký doanh nghiệp, trong đó nói rõ một số thủ tục đăng ký kinh doanh và làm rõ hơn vê Luật doanh nghiệp 2014.


AN TOÀN THỰC PHẨM

Dịch vụ AN TOÀN THỰC PHẨM
Đăng ký ATTP tại Đà Nẵng
Đăng ký ATTP tại HỒ CHÍ MINH
Đăng ký ATTP tại Huế
Đăng ký ATTP tại Quảng Nam
Đăng ký ATTP tại Hội An

CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Tự CÔNG BỐ THỰC PHẨM thường
Đăng ký CÔNG BỐ THỰC PHẨM
Công bố thực phẩm CHỨC NĂNG
Công bố thực phẩm SỨC KHỎE
Công bố thực phẩm NHẬP KHẨU
Công bố bao bì đựng THỰC PHẨM